البته به زبان فارسی

دامما سبحانا در سوئد ی‍ک دوره ی ۱۰ روزه ویپاسانا به زبان فارسی درتاریخ ١٠-٢١ آپريل ٢٠١٨ برگذار میک‍ند. زبان دوره به فارسی و انگلیسی می باشد اما اولویت به فارسی زبانان داده شده است. دوره توسط یک معلم از ایران انجام خواهد شد. لطفا به کسانی که ممکن است علاقه مند به شرکت در این دوره باشند اطلاع رسانی نمایید.

Vipassanakurs på persiska 10-18 april

Centret kommer att hålla en 10-dagars Vipassanakurs på persiska den 10-18 april. Kursspråk kommer även att vara engelska men företräde ges till persisktalande. Kursen kommer att hållas av en lärare från Iran. Informera gärna de som kan vara intresserade av att delta i kursen.