البته به زبان فارسی

دامما سبحانا در سوئد ی‍ک دوره ی ۱۰ روزه ویپاسانا به زبان فارسی درتاریخ ١٠-٢١ آپريل ٢٠١٨ برگذار میک‍ند. زبان دوره به فارسی و انگلیسی می باشد اما اولویت به فارسی زبانان داده شده است. دوره توسط یک معلم از ایران انجام خواهد شد. لطفا به کسانی که ممکن است علاقه مند به شرکت در این دوره باشند اطلاع رسانی نمایید.

Vipassana Course in Farsi April 10-18

The centre will hold a 10 Day Vipassana Course in Farsi at April 10-18. Course language will also be English but priority will be given to Farsi speakers. The course will be conducted by a teacher from Iran. Please inform anybody who may be interested in participating in the course.